Rad Agencije se realizuje kroz rad koordinatora za pojedine oblasti rada, kako je i prikazano u dole navedenom šematskom prikazu organizacione strukture Agencije.
               

U svom radu sve organizacione jedinice i svi referati po svojim linijama rada imaju obavezu da sarađuju sa svim organizacijama i institucijama koje rade na području opštine Prijedor u cilju kreiranja zajedničkih projekata ili nastupa prema  drugim stranama.

Slika 1: Šematski prikaz organizacione strukture: