Sektor za upravljanje projektima

 Upravljanje projektima je jedan od najsloženijih i vremenski najzahtjevnijih poslova u Agenciji. Pored učešća u implementaciji projekata koji se finansiraju sredstvima budžeta Grada Prijedora i Vlade Republike Srpske, Agencija radi na implementaciji projekata koji se finansiraju sredstvima predpristupnih instrumenata, EU fondova/programa i projekata/programa ostalih međunarodnih organizacija. Kada su u pitanju projekti koji se finansiraju uz podršku Evropske unije, u dosadašnjem radu PREDA je realizovala projekte finansirane iz Programa CARDS (Program podrške zajednice obnovi, razvoju i stabilizaciji), Instrumenta predpristupne pomoći - IPA (IPA Program prekogranične saradnje HR - BiH; IPA Program prekogranične saradnje Adriatic), Transnacionalnog programa saradnje Jugoistočna Evropa (South East Europe - SEE) i Okvirnog Programa 7. Kada su u pitanju projekti koji se finansiraju sredstvima projekata/programa ostalih međunarodnih organizacija, PREDA ima iskustvo u saradnji sa: Oxfam-om (Projekat SEENET), GIZ-om (Njemačko društvo za međunarodni razvoj), USAID-om (Američka agencija za međunarodni razvoj), SIDA-om (Švedska agencija za međunarodni razvoj), SDC-om (Swiss Development Cooperation), UNDP-om (Razvojni program Ujedinjenih Nacija), DORCAS AID-om (Hrišćanska organizacija za pomoć i razvoj), SNV-om (Holandska razvojna organizacija), IOM-om (Međunarodna organizacija za migracije) i ALDA-om (Asocijacijom agencija lokalne demokratije).

Pripremi projektnih prijedloga posvećeno je najviše pažnje. Projektni prijedlozi se pripremaju samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama, i podnose odgovarajućim institucijama u skladu sa pravilima definisanim samim pozivom i/ili instrumentom/programom/fondom. Prilikom pripreme projektnog prijedloga, posebno se vodi računa o usklađenosti sa važećim strateškim okvirom propisanim na lokalnom, entititetskom i državnom nivou. S obzirom na široko definisanu misiju, Agencija PREDA-PD pruža podršku lokalnim organizacijama u pripremi i sprovođenju projekata iz oblasti turizma, ekologije i očuvanja čovjekove okoline, energetske efikasnosti, obrazovanja, kulture i medicine.   

Prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti, Agencija PREDA-PD nastoji, koliko je to moguće, da se pridržava principa projektnog menadžmenta. Pored efikasnosti i vremenskih ušteda, ovakav pristup omogućava objektivnu ocjenu uspješnosti projekta i blagovremeno preduzimanje eventualnih korektivnih mjera za postizanje očekivanih rezultata i ciljeva projekta. U zavisnosti od zahtjeva i potreba lokalnih organizacija i ostalih zainteresovanih subjekata, Agencija PREDA-PD organizuje obuke iz oblasti projektnog menadžmenta po metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management). Ova metoda se inače najčešće koristi prilikom planiranja i sprovođenja projekata koji se finansiraju uz podršku Evropske Unije. Obuke na ovu temu se organizuju u prostorijama Agencija PREDA-PD koja raspolaže i odgovarajućom opremom za ovu namjenu. Pored klasičnih obuka, a na poseban zahtjev zainteresovanih organizacija, agencija organizuje programe stažiranja u trajanju od 15, 30 ili 60 dana (u zavisnosti od iskazanog zahtjeva), tokom kojih se polaznici direktno upoznaju sa aktivnostima agencije na operativnom nivou.